ஆரிய மாயை by C.N. Annadurai Online

ஆரிய மாயை
Title : ஆரிய மாயை
Author :
Rating :
ISBN : null
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 98

ஆரிய மாயை எனனும இசசிறு நூல, நான பல சமயஙகளிலே எழுதிய கடடுரைகளின தொகுததும, இன எழுசசிககுப பாடுபடும பல ஆறறல அறிஞரகளின ஆராயசசி உரைகளை திரடடியும வெளியிடப படுகிறது..- C N அணணாதுரைஆரிய மாயை என்னும் இச்சிறு நூல், நான் பல சமயங்களிலே எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுத்தும், இன எழுச்சிக்குப் பாடுபடும் பல ஆற்றல் அறிஞர்களின் ஆராய்ச்சி உரைகளை திரட்டியும் வெளியிடப் படுகிறது..- C N அண்ணாதுரை


ஆரிய மாயை Reviews

 • Velmurugan Moorthy

  The author (Anna) very clearly explains his point of view and provides various references from various national & international authors. He quotes content from various ancient (Sangam Tamil) poems and various courts' judgements and speeches of various speakers and leaders. The very beautiful part and quality of Anna is that he encourages the readers to read all those references and improve their knowledge, if possible refute him with logical arguments and proofs. The author explains about th [...]

 • Bharathwaj

  What a load of crap!

 • David

  3 stars because I expected more. Not because the book is mediocre.

 • Abcd

  abc

 • Dinesh Kumar

  Good book to read about how people's facinated through Aryans.